Bản sắc dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bản sắc dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-994-4
  • Tác giả: Trần Bảo Lân
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Kim Dung
  • Đối tác liên kết: Trần Bảo Lân
  • Nơi in: Cty CP in và TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Bản sắc dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Trần Bảo Lân

Tìm mua sách nếu có bán: