Bạn thật sự có tài!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bạn thật sự có tài!
  • Mã ISBN: 978-604-1-15071-3
  • Tác giả: Tina Seelig
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đặng Vĩnh Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Bạn thật sự có tài!

Về tác giả: Tina Seelig

Tìm mua sách nếu có bán: