Bão táp triều Trần (Tập 2: Đuổi quân Mông Thát)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bão táp triều Trần (Tập 2: Đuổi quân Mông Thát)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7821-3
  • Tác giả: Hoàng Quốc Hải
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Bão táp triều Trần (Tập 2: Đuổi quân Mông Thát)

Về tác giả: Hoàng Quốc Hải

Tìm mua sách nếu có bán: