Bát nhã tâm kinh giảng giải

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bát nhã tâm kinh giảng giải
  • Mã ISBN: 978-604-89-9281-1
  • Tác giả: Thích Thanh Từ
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Thiền viện Hương Hải, Long Thành, Đồng Nai
  • Nơi in: Công ty Cp In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Bát nhã tâm kinh giảng giải

Về tác giả: Thích Thanh Từ

Tìm mua sách nếu có bán: