Bầu trời và tôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bầu trời và tôi
  • Mã ISBN: 978-604-83-2566-4
  • Tác giả: Luật gia Nguyễn Văn Lý
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Luật gia Nguyễn Văn Lý – Địa chỉ: Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH MTV NXB nông nghiệp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/03/2020

Thông tin về sách: Bầu trời và tôi

Về tác giả: Luật gia Nguyễn Văn Lý

Tìm mua sách nếu có bán: