Bé tập tạo hình (dành cho lớp mẫu giáo ghép)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tập tạo hình (dành cho lớp mẫu giáo ghép)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16821-4
  • Tác giả: Trương Thị Hiên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Thương mại Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Bé tập tạo hình (dành cho lớp mẫu giáo ghép)

Về tác giả: Trương Thị Hiên

Tìm mua sách nếu có bán: