Bến Tre Đồng Khởi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bến Tre Đồng Khởi
  • Mã ISBN: 978-604-1-15619-7
  • Tác giả: Tỉnh ủy Bến Tre
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Hà An Huy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Bến Tre Đồng Khởi

Về tác giả: Tỉnh ủy Bến Tre

Tìm mua sách nếu có bán: