Bệnh học nội khoa tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bệnh học nội khoa tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-66-4221-3
  • Tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội – Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu – Đồng chủ biên: GS.TS. Nguyễn Lân Việt – PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh – GS.TS. Phạm Quang Vinh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Bệnh học nội khoa tập 2

Về tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội – Chủ biên: GS.TS. Ngô Quý Châu – Đồng chủ biên: GS.TS. Nguyễn Lân Việt – PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh – GS.TS. Phạm Quang Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: