Biên bản chiến tranh 1-2-3-4 .1975 (Tái bản lần thứ năm, có bổ sung)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4 .1975 (Tái bản lần thứ năm, có bổ sung)
  • Mã ISBN: 978-604-57-5409-2
  • Tác giả: Trần Mai Hạnh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4 .1975 (Tái bản lần thứ năm, có bổ sung)

Về tác giả: Trần Mai Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: