Biến đổi sinh kế và thích ứng văn hóa của cộng đồng người Dao vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang ở nơi tái định cư

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biến đổi sinh kế và thích ứng văn hóa của cộng đồng người Dao vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang ở nơi tái định cư
  • Mã ISBN: 978-604-77-7901-7
  • Tác giả: QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI (Chủ biên: PGS. TS. Trần Bình)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: PGS.TS. Trần Bình (tác giả) – Số 3, ngõ 7, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in NXB Thế giới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Biến đổi sinh kế và thích ứng văn hóa của cộng đồng người Dao vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang ở nơi tái định cư

Về tác giả: QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI (Chủ biên: PGS. TS. Trần Bình)

Tìm mua sách nếu có bán: