Biên niên lịch sử xã Tân Bình (1987-2010)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biên niên lịch sử xã Tân Bình (1987-2010)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7394-9
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Cần Thơ, 316 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Biên niên lịch sử xã Tân Bình (1987-2010)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Tìm mua sách nếu có bán: