BIẾN THỂ NGÔN NGỮ GIỚI TRẺ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG VIỆT

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BIẾN THỂ NGÔN NGỮ GIỚI TRẺ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG VIỆT
  • Mã ISBN: 978-604-0-22445-3
  • Tác giả: TS. Đỗ Thuỳ Trang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Hằng Mơ, Bùi Thị Xuân Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti Cổ phần In – PHS – TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: BIẾN THỂ NGÔN NGỮ GIỚI TRẺ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG VIỆT

Về tác giả: TS. Đỗ Thuỳ Trang

Tìm mua sách nếu có bán: