Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm
  • Mã ISBN: 978-604-72-4087-6
  • Tác giả: LS. Phạm Thị Thu, LS. ThS. Phạm Thanh Bình, PGS. TS. Phùng Thế Vắc, PGS.TS. Trần Văn Luyện, TS. Lê Văn Thư, TS. Nguyễn Mai Bộ, TS. Nguyễn Ngọc Hà
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thùy Liên; Phạm Thị Quế Chinh; Nguyễn Thị Hoài Thanh; Đinh Đức Long
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB VHDT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm

Về tác giả: LS. Phạm Thị Thu, LS. ThS. Phạm Thanh Bình, PGS. TS. Phùng Thế Vắc, PGS.TS. Trần Văn Luyện, TS. Lê Văn Thư, TS. Nguyễn Mai Bộ, TS. Nguyễn Ngọc Hà

Tìm mua sách nếu có bán: