Bình yên sau giông bão

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bình yên sau giông bão
  • Mã ISBN: 978-604-56-7016-3
  • Tác giả: Lê Dương Thể Hạnh
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Bình yên sau giông bão

Về tác giả: Lê Dương Thể Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: