Bleach Tập 15: Beginning of the Death of Tomorrow

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bleach Tập 15: Beginning of the Death of Tomorrow
  • Mã ISBN: 978-604-2-13933-5
  • Tác giả: Tite Kubo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TMDV Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Bleach Tập 15: Beginning of the Death of Tomorrow

Về tác giả: Tite Kubo

Tìm mua sách nếu có bán: