Bleach Tập 26: The Mascaron Drive

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bleach Tập 26: The Mascaron Drive
  • Mã ISBN: 978-604-2-16799-4
  • Tác giả: Tite Kubo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Bleach Tập 26: The Mascaron Drive

Về tác giả: Tite Kubo

Tìm mua sách nếu có bán: