Blocs siêu đại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Blocs siêu đại
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty CP đầu tư quảng cáo Song Hành
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Quế Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết: NXB Đại học Sư Phạm/Cty CP đầu tư quảng cáo Song Hành
  • Nơi in: Cty CP in Trần Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Blocs siêu đại

Về tác giả: Cty CP đầu tư quảng cáo Song Hành

Tìm mua sách nếu có bán: