Blog Nhân sự: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Blog Nhân sự: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?
  • Mã ISBN: 978-604-80-4465-7
  • Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Nguyễn Kiều Minh Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Blog Nhân sự: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?

Về tác giả: Nguyễn Hùng Cường

Tìm mua sách nếu có bán: