Bộ thẻ chữ số (Hỗ trợ hoạt động bé làm quen với toán)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ thẻ chữ số (Hỗ trợ hoạt động bé làm quen với toán)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15467-5
  • Tác giả: Cao Ngọc Tuấn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bộ thẻ chữ số (Hỗ trợ hoạt động bé làm quen với toán)

Về tác giả: Cao Ngọc Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: