BTS Comic

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BTS Comic
  • Mã ISBN: 978-604-77-6637-6
  • Tác giả: Yến Phạm
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: BTS Comic

Về tác giả: Yến Phạm

Tìm mua sách nếu có bán: