Buông áo em ra

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Buông áo em ra
  • Mã ISBN: 978-604-964-381-1
  • Tác giả: Nghệ sĩ Nhân dân – Nhạc sĩ Hoàng Thành
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH PHS Nghệ An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Buông áo em ra

Về tác giả: Nghệ sĩ Nhân dân – Nhạc sĩ Hoàng Thành

Tìm mua sách nếu có bán: