Búp sen xanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Búp sen xanh
  • Mã ISBN: 978-604-2-15504-5
  • Tác giả: Sơn Tùng
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Búp sen xanh

Về tác giả: Sơn Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: