Các chuẩn mực kế toan Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các chuẩn mực kế toan Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9975-48-6
  • Tác giả: Chúc Anh Tú
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Học viện Tài chính- Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q. Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Các chuẩn mực kế toan Việt Nam

Về tác giả: Chúc Anh Tú

Tìm mua sách nếu có bán: