Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội (dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội (dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17945-6
  • Tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH 1 thành viên in Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội (dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)

Về tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: