Các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật (Giáo trình sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật (Giáo trình sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-9854-91-0
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Đạt
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Các vấn đề của ngôn ngữ nghệ thuật (Giáo trình sau đại học)

Về tác giả: Nguyễn Hữu Đạt

Tìm mua sách nếu có bán: