Cách cấu tạo câu Tiếng Đức – Deutsche Sätze (Tái bản lần thứ nhất)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cách cấu tạo câu Tiếng Đức – Deutsche Sätze (Tái bản lần thứ nhất)
  • Mã ISBN: 978-604-965-327-8
  • Tác giả: Dương Đình Bá
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM DV Văn hóa Gia Vũ
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Vạn Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Cách cấu tạo câu Tiếng Đức – Deutsche Sätze (Tái bản lần thứ nhất)

Về tác giả: Dương Đình Bá

Tìm mua sách nếu có bán: