Cẩm nang Thông tin – thư viện 2019: phát triển Đại học số- Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU-LIC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang Thông tin – thư viện 2019: phát triển Đại học số- Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU-LIC
  • Mã ISBN: 978-604-9887-86-4
  • Tác giả: Trung tâm thông tin Thư viện-ĐHQGHN
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Trung tâm thông tin Thư viện-ĐHQGHN
  • Nơi in: CTCP in TM truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang Thông tin – thư viện 2019: phát triển Đại học số- Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU-LIC

Về tác giả: Trung tâm thông tin Thư viện-ĐHQGHN

Tìm mua sách nếu có bán: