Cẩm nang Tư duy Ngụy biện – Nghệ thuật đánh lừa và thao túng – The thinker’s guide to fallacies – The Art of Mental Trickery and Manipulation (Đã bán hơn 1 triệu cuốn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cẩm nang Tư duy Ngụy biện – Nghệ thuật đánh lừa và thao túng – The thinker’s guide to fallacies – The Art of Mental Trickery and Manipulation (Đã bán hơn 1 triệu cuốn)
  • Mã ISBN: 978-604-58-4513-4
  • Tác giả: Richard Paul – Linda Elder
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Sướng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Cẩm nang Tư duy Ngụy biện – Nghệ thuật đánh lừa và thao túng – The thinker’s guide to fallacies – The Art of Mental Trickery and Manipulation (Đã bán hơn 1 triệu cuốn)

Về tác giả: Richard Paul – Linda Elder

Tìm mua sách nếu có bán: