Cảm thức thi ca Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cảm thức thi ca Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9938-79-5
  • Tác giả: Trương Sĩ Hùng
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Cảm thức thi ca Việt Nam

Về tác giả: Trương Sĩ Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: