Cánh cửa mở rộng – Thần thoại Sisyphus

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cánh cửa mở rộng – Thần thoại Sisyphus
  • Mã ISBN: 978-604-1-16102-3
  • Tác giả: Albert Camus
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/05/2020

Thông tin về sách: Cánh cửa mở rộng – Thần thoại Sisyphus

Về tác giả: Albert Camus

Tìm mua sách nếu có bán: