CD Audio Sách xã, phường, thị trấn năm 2019 ( Dùng cho Đài truyền thanh ở cơ sở )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CD Audio Sách xã, phường, thị trấn năm 2019 ( Dùng cho Đài truyền thanh ở cơ sở )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5181-7
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Vũ Trọng Lâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: NXB Thông tin và Truyền thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: CD Audio Sách xã, phường, thị trấn năm 2019 ( Dùng cho Đài truyền thanh ở cơ sở )

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tìm mua sách nếu có bán: