Chầm chậm Luang Phrabăng (Bút ký)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chầm chậm Luang Phrabăng (Bút ký)
  • Mã ISBN: 978-604-70-2671-5
  • Tác giả: H’Linh Niê
  • Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
  • Biên tập viên: Trần Phượng Trinh; Trần Thị Thu Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Chầm chậm Luang Phrabăng (Bút ký)

Về tác giả: H’Linh Niê

Tìm mua sách nếu có bán: