Chạm vào quá khứ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chạm vào quá khứ
  • Mã ISBN: 978-604-9889-20-2
  • Tác giả: Đặng Trung Lạc
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: Cty CPKH và CN Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Chạm vào quá khứ

Về tác giả: Đặng Trung Lạc

Tìm mua sách nếu có bán: