Chân dung một Gián điệp – tiểu thuyết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chân dung một Gián điệp – tiểu thuyết
  • Mã ISBN: 978-604-1-15752-1
  • Tác giả: Daniel Silva
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phạm Đại Anh Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Chân dung một Gián điệp – tiểu thuyết

Về tác giả: Daniel Silva

Tìm mua sách nếu có bán: