Chân lý thuộc về tay ai – tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chân lý thuộc về tay ai – tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-56-7207-5
  • Tác giả: Minh Nguyệt Đang
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa vànTruyền thông AZ Việt Nam ,50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ,nHà Nội.
  • Nơi in: Công ty Cp In và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Chân lý thuộc về tay ai – tập 2

Về tác giả: Minh Nguyệt Đang

Tìm mua sách nếu có bán: