Chí Dã – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chí Dã – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9866-92-0
  • Tác giả: Đinh Mặc
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Chí Dã – Tập 1

Về tác giả: Đinh Mặc

Tìm mua sách nếu có bán: