Chỉ mật nghiệp vụ vô tuyến điện thoại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chỉ mật nghiệp vụ vô tuyến điện thoại
  • Mã ISBN: 978-604-51-5622-3
  • Tác giả: Binh chung Thông tin liên lạc, Quân đội nhân dân Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Chỉ mật nghiệp vụ vô tuyến điện thoại

Về tác giả: Binh chung Thông tin liên lạc, Quân đội nhân dân Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: