Chiến tranh và tình yêu – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chiến tranh và tình yêu – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9916-68-7
  • Tác giả: Phạm Ngọc Thái
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty Trung tâm sách và thiết bị thư viện
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Chiến tranh và tình yêu – Tập 1

Về tác giả: Phạm Ngọc Thái

Tìm mua sách nếu có bán: