Chính sách, cơ chế tài chính phục vụ Dạy nghề và tạo việc làm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chính sách, cơ chế tài chính phục vụ Dạy nghề và tạo việc làm
  • Mã ISBN: 978-604-79-2218-5
  • Tác giả: Bộ Tài chính, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thư
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Chính sách, cơ chế tài chính phục vụ Dạy nghề và tạo việc làm

Về tác giả: Bộ Tài chính, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Tìm mua sách nếu có bán: