Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI: Nhận thức và kinh nghiệm ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ) ( I )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI: Nhận thức và kinh nghiệm ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ) ( I )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5076-6
  • Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Mai Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI: Nhận thức và kinh nghiệm ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ) ( I )

Về tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tìm mua sách nếu có bán: