Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học
  • Mã ISBN: 978-604-54-5810-5
  • Tác giả: Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Trần Thị Lơ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học

Về tác giả: Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp

Tìm mua sách nếu có bán: