Cơ chế của đau – Sách chuyên khảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cơ chế của đau – Sách chuyên khảo
  • Mã ISBN: 978-604-73-7441-0
  • Tác giả: PGS.TS Trần Diệp Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ
  • Đối tác liên kết: Trần Diệp Tuấn, 742 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH TMSX in Đan Mai
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Cơ chế của đau – Sách chuyên khảo

Về tác giả: PGS.TS Trần Diệp Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: