Cổ tích tuổi thần tiên – Hoàng tử Ếch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cổ tích tuổi thần tiên – Hoàng tử Ếch
  • Mã ISBN: 978-604-88-8294-5
  • Tác giả: Tôn Minh Viễn
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT
  • Nơi in: CT CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Cổ tích tuổi thần tiên – Hoàng tử Ếch

Về tác giả: Tôn Minh Viễn

Tìm mua sách nếu có bán: