Cõi thiền Túy Vân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cõi thiền Túy Vân
  • Mã ISBN: 978-604-959-539-4
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thể
  • Đối tác liên kết: Hoàng Xuân Thảo. 47 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế.
  • Nơi in: in Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Cõi thiền Túy Vân

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: