CON ĐÃ VỀ NHÀ (I’M HOME!) Ký họa cách ly dịch Covid (A Sketch Collection During Covid-19 Quarantine)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CON ĐÃ VỀ NHÀ (I’M HOME!) Ký họa cách ly dịch Covid (A Sketch Collection During Covid-19 Quarantine)
  • Mã ISBN: 978-604-56-8314-9
  • Tác giả: M.A., Tăng Quang. Hiệu đính: Nguyễn Quốc Hùng
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh; Nguyễn Thị Hòa Bình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: CON ĐÃ VỀ NHÀ (I’M HOME!) Ký họa cách ly dịch Covid (A Sketch Collection During Covid-19 Quarantine)

Về tác giả: M.A., Tăng Quang. Hiệu đính: Nguyễn Quốc Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: