Conference proceedings: ECONOMETRICS AND STATISTICAL METHODS – APPLICATIONS IN ECONOMICS AND FINANCE

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Conference proceedings: ECONOMETRICS AND STATISTICAL METHODS – APPLICATIONS IN ECONOMICS AND FINANCE
  • Mã ISBN: 978-604-80-3675-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Phạm Thị Thanh; Bùi Hữu Lộ
  • Đối tác liên kết: Khoa Toán – Thống kê trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Nơi in: của NXB Thông tin và Truyền thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Conference proceedings: ECONOMETRICS AND STATISTICAL METHODS – APPLICATIONS IN ECONOMICS AND FINANCE

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: