Công việc và cuộc sống của những người từng du học trở về: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Công việc và cuộc sống của những người từng du học trở về: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-974-410-5
  • Tác giả: TS. Hoàng Trọng Hùng
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Hoàng Trọng Hùng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH Thương mại in và Dịch vụ Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Công việc và cuộc sống của những người từng du học trở về: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS. Hoàng Trọng Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: