Corpus Linguistics and Corpus- based methodology

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Corpus Linguistics and Corpus- based methodology
  • Mã ISBN: 978-604-84-4797-7
  • Tác giả: Trần Hữu Phúc
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Trần Hữu Phúc- 131 Lương Nhữ Học, Tp Đà Nẵng
  • Nơi in: Cty TNHH Trùng Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Corpus Linguistics and Corpus- based methodology

Về tác giả: Trần Hữu Phúc

Tìm mua sách nếu có bán: