Cú hích tư duy (quyển 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cú hích tư duy (quyển 2)
  • Mã ISBN: 978-604-931-830-6
  • Tác giả: Phạm Thị Oanh ( chủ biên) Lã Đức Thuận – Nguyễn thị thu Hường
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH phát triển GS40
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Cú hích tư duy (quyển 2)

Về tác giả: Phạm Thị Oanh ( chủ biên) Lã Đức Thuận – Nguyễn thị thu Hường

Tìm mua sách nếu có bán: