Cuba: Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuba: Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-895-4
  • Tác giả: Lộc Thị Thủy
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Trọng Tấn
  • Đối tác liên kết: Lộc Thị Thủy
  • Nơi in: Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hòa Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Cuba: Đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Về tác giả: Lộc Thị Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: